لحظه تحویل سال در همه جای زمین یکسان است
via #clipmarks