رازی از بیخ منکر تمام ادیان و پیامبران بود
via #clipmarks