که در شمسی ترین منظومه مولانا ترین باشی
via #clipmarks