تا کشف عطر گندم
یادآور چیزهایی است که معمولاً دوست نداریم ببینیم یا به یاد بیاوریم via #clipmarks