البته یه بار منو تو تقلب نجات داد چون بلوتوس استاد رو اضافه کرده بودم
via #clipmarks