شعری از شاملو
با تفسیر روز البته ;) via #clipmarks