از او می خواهد پلاکاردش را به دست کیارستمی بسپارد
via #clipmarks