و چنین است و بود

که کتاب لغت (فضای مجازی) نیز

به باز جویان سپرده شد

تا هر واژه را که معنائی داشت

به بند کشند (فیـ.ـلتر کنند)

و واژگان بی آرش را

به شاعران (وبلاگنویسان) بگذارند.

و واژه ها

به گنهکار و بی گناه تقسیم شد،

به آزاده و بی معنی

سیاسی و بی معنی

نمادین و بی معنی

ناروا و بی معنی

(شهوت برانگیز و بی معنی).

و شاعران (وبلاگنویسان)

از بی آرش ترین الفاظ

چندان گناهواژه تراشیدند

که بازجویان به تنگ آمده

شیوه دیگر کردند،

و از آن پس،

سخن گفتن (وبلاگ نوشتن)

نفس جنایت شد.


با یادی از احمد شاملو