گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"The Penguins of Madagascar" Gone...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۳۵

* * * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۳ ساعت: ۱۲:۱۴

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۰۹ ساعت: ۱۷:۵۲

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar" I...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۲ ساعت: ۱۷:۵۱

* * * * * * * * * *

این قسمتش واقعاً خنده‌داره.

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۱ ساعت: ۱۷:۴۶

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۰:۱۷

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۹:۰۸

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۱ ساعت: ۲۱:۰۴

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۳ ساعت: ۱۷:۵۷

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۸:۵۴

* * * * *

"The Penguins of Madagascar" Mort...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۸:۳۲

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۰:۰۴

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۲ ساعت: ۱۸:۳۸

* * * * * * *

از imdb: Skipper: [On a conveyor belt] Kowalski, hit the kill switch! [Kowalski pushes a button; a smashing device is activated] Skipper: Kill the hit switch! [Gets hit by device] Skipper: [Dazed] Switch the kill hit!

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۵ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Out...

تاریخ: ۸۹/۰۱/۱۹ ساعت: ۱۴:۴۸

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۴ ساعت: ۱۰:۲۰

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۸ ساعت: ۲۲:۱۴

* * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۷ ساعت: ۱۹:۰۷

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۱۹:۲۶

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۹:۴۹

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۴ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۲ ساعت: ۱۸:۰۵

* * * * * * * *

"The Penguins of Madagascar"...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۲:۰۵

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" The...

تاریخ: ۸۸/۱۱/۳۰ ساعت: ۱۱:۵۱

* * * * * *

"The Penguins of Madagascar" Two...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۲۰ ساعت: ۱۹:۲۹

* * * * * * *

"The Penguins of Madagascar" What...

تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۶ ساعت: ۱۹:۰۱

* * * * * * * *

"Dexter" Are You...? (TV episode...

تاریخ: ۹۱/۰۹/۳۰ ساعت: ۱۵:۲۸

* * * * *

"Dexter" Beauty and the Beast (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۸ ساعت: ۱۹:۴۲

* * * * * * * *

"Dexter" Buck the System (TV...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۲:۰۷

* * * * * * * *

"Dexter" Circle Us (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۸ ساعت: ۲۱:۱۹

* * * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.