گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"Dexter" Do the Wrong Thing (TV...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۱

* * * * * *

"Dexter" Everything Is...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۱۲ ساعت: ۱۹:۰۶

* * * * * * *

"Dexter" First Blood (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۰۴ ساعت: ۱۹:۰۸

* * * * * * *

"Dexter" Hop a Freighter (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۶ ساعت: ۱۷:۳۴

* * * * * * *

"Dexter" In the Beginning (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۷ ساعت: ۲۰:۰۵

* * * * * * * *

"Dexter" Practically Perfect (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۷/۲۱ ساعت: ۲۱:۰۶

* * * * * * *

"Dexter" Run (TV episode 2012) -...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۴:۱۰

* * * * * * *

"Dexter" Sunshine and Frosty...

تاریخ: ۹۱/۰۹/۳۰ ساعت: ۱۵:۲۹

* * * * * * * * *

"Dexter" Swim Deep (TV episode...

تاریخ: ۹۱/۱۰/۰۱ ساعت: ۱۵:۳۰

* * * * * *

"Dexter" Take It! (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۸/۲۵ ساعت: ۲۰:۵۸

* * * * * * *

"Dexter" Teenage Wasteland (TV...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۱۶ ساعت: ۲۰:۳۵

* * * * * * * * *

"Dexter" The Big One (TV episode...

تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۷ ساعت: ۱۹:۵۱

* * * * * * * *

"Dexter" The Getaway (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۷/۱۰ ساعت: ۱۸:۳۱

* * *

"Heroes" Chapter Eleven...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۱:۰۵

* * * * * * * *

- Who is it?

- Destiny!

- I wish destiny would lose our number! ;)

"Life in Cold Blood" Land...

تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۹ ساعت: ۱۹:۴۰

* * * * * *

?? ??? ???? ???? ????? ???????? ? ???????? ?? ?? ? ???? ?? ???? ????? ?????. ?????? ?? ???????? ??? ??????? ? ?????????? ? ????? ?? ???? ????? ? ?? ??? ??? ??? ??? ???????? ???????? ????? ????? ????? ???? ? ?????? ????????? ?? ????????? ?? ???? ?????. ?? ????????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?????? ??????? ?????? ? ?? ??? ????????? ?? ???? ?????? ???????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ?? (? ??? ?? ??????????? ??? ???????? ? ???????? LCD ??????) ?????? ?????? ?????? ?? ?? ???? ?????. ?? ??? ???? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ???. ??? ?????? ?????? ?? ?? ?????????? ?? ????? ??? ??? ??? ??????????? ???????? ?? ???? ??????. ?????? ??? ?????? ???? ?? ????? ??? ? ???????? :) . ??????? ??? ????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ? ????? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ?????????? ??????? ???? ??????? ??? ?????????? ?? ??? ??????? ? ?? ??? ???? ???? ????? ????? ?? ??????. ??? ?? ?????????? ???? ??????????? ?????? ???? ???? ??? ?????????? ?? ??? ?????? ? ?????? ??? ?????? ??? ??????? ???!

"Life in Cold Blood" The Cold...

تاریخ: ۸۸/۰۳/۰۸ ساعت: ۱۸:۱۷

* * * * * * *

????? ???? ?????? ??? ??? ?? ??? ?????? ???? ?? ?? ?????? ?? ?? ??? ???? ?????. ??????????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ???????? ????? ???? ???? (?????? ????? ? ?????????). ??? ???? ???????(? ??) ??????? ?? ?????? ? ??? ? ??? ? ?? ????. ????????????? ??????????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ????? ? ?????? ?????? ????. ???????? ?????????? ???? ?? ?? ???? ????. BBC - The Cold Blooded Truth BBC - The Cold Blooded Truth BBC - The Cold Blooded Truth BBC - The Cold Blooded Truth

"Life in the Undergrowth"...

تاریخ: ۸۶/۰۶/۲۸ ساعت: ۱۸:۲۱

* * * * * * *

???? ???????? ???????? ????? ???? (???-???).

"Life" Primates (2009)

تاریخ: ۸۸/۱۰/۱۲ ساعت: ۲۱:۲۰

* * * * * * *

"Lost" A Tale of Two Cities (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۸ ساعت: ۱۷:۳۰

* * * * * * * *

"Lost" Dave (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۴ ساعت: ۲۲:۵۹

* * * * * *

"Lost" Lighthouse (2010)

تاریخ: ۸۸/۱۲/۰۷ ساعت: ۱۸:۱۱

* * * * *

"Lost" Lockdown (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۳ ساعت: ۲۱:۴۲

* * * * * * *

"Lost" Namaste (2009)

تاریخ: ۸۸/۰۱/۱۷ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * * * *

??? ???? ? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ????????.

"Lost" Outlaws (2005)

تاریخ: ۸۷/۰۶/۱۵ ساعت: ۱۷:۵۳

* * * * * * * *

?????? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ????? ?????? ? ?? ????? ?? ????? ?????? ? ???? ?? ??? ???????? ??????.

"Lost" Raised by Another (2004)

تاریخ: ۸۷/۰۶/۱۰ ساعت: ۱۹:۱۵

* * * * *

??? ????? ???????

"Lost" The Glass Ballerina (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۹ ساعت: ۲۰:۳۰

* * * * *

"Lost" The Whole Truth (2006)

تاریخ: ۸۷/۰۷/۰۳ ساعت: ۲۰:۰۶

* * * * *

"Nature's Great Events" The...

تاریخ: ۸۸/۰۲/۳۱ ساعت: ۱۸:۳۰

* * * * * * * * * *

???? ??? ???? ??? ???? ?? ??????? ???? ?? ????????? ???? ??? ???? ?? ??? ?????? (???????) ? ??? ???? ???? ?? ???? ?????? (????????/????????) ????. ????? ?????? ???? ? ????? ???? ??????? ??? ?????? ????. Nature's Great Events - The Great Flood Nature's Great Events - The Great Flood Nature's Great Events - The Great Flood

"Planet Earth" Jungles (2006)

تاریخ: ۸۶/۰۷/۱۸ ساعت: ۲۱:۰۸

* * * * * * *

???? ? ????? ??? ????? ????? ????? ?? ?????? ????? ???? ?????? ?? ??? ????? ????? ?? ???? ????? ? ????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ????? ?? ?? ?? ??? ????? ????? ??? ????? ? ??? ?? ??? ??????????. ??? ?? ??? ???? ?????? ?????!

"Planet Earth" Mountains (2006)

تاریخ: ۸۷/۱۰/۲۷ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * * * * * *

?? ????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ??? ? ??????? ??????? ? ??????? ???????? ????? ?? ???? ?? ???????? ???? ????? ??????? ? ???????? ??? ??? ? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ????? ?? ????? ????? BBC Planet Earth Mountains (2006) BBC Planet Earth Mountains (2006) BBC Planet Earth Mountains (2006)

List generated by WP Movie Ratings.