گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

"Shaun the Sheep" Bitzer Puts His...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Buzz Off Bees...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۱۸:۵۴

* * * * *

"Shaun the Sheep" Camping Chaos...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۲۵

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Fetching (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Fleeced (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Heavy Metal...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Helping Hound...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۹:۰۲

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Hiccups (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۷:۳۸

* * * * * *

این قسمتش برای بچه‌ها مناسب نیست!

"Shaun the Sheep" If You...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۱۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Little Sheep of...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۱۸:۴۳

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Mower Mouth...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۸ ساعت: ۱۹:۱۰

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Off the Baa!...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۶ ساعت: ۲۱:۱۰

* * * * * * *

بی‌کلامه سریالش، فکر کنم تلویزیون قسمتهاییش رو نشون داده باشه.

"Shaun the Sheep" Saturday Night...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۹ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Save the Tree...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Scrumping (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۷ ساعت: ۱۶:۳۴

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Shape Up with...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۷ ساعت: ۱۶:۱۵

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۱:۲۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun Shoots...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۰ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Sheep on the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Sheepwalking...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۲

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Snore Worn...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۱:۲۵

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Stick with Me...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۲۰

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Still Life...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۷ ساعت: ۱۶:۴۲

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Take Away (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۸ ساعت: ۱۶:۴۸

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" The Bull (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۹ ساعت: ۹:۲۷

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" The...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * *

"Shaun the Sheep" The Kite (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۴/۲۹ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" The Visitor...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Things That Go...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۵۱

* * * * *

List generated by WP Movie Ratings.