گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

تیر ۱۳۸۸

"Shaun the Sheep" Who's the...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * *

منظورش Mommy ه!

"Shaun the Sheep" Things That Go...

تاریخ: ۸۸/۰۴/۳۱ ساعت: ۲۰:۵۱

* * * * *

مرداد ۱۳۸۸

"Shaun the Sheep" Troublesome...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۷:۳۷

* * * * *

"Shaun the Sheep" Hiccups (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۷:۳۸

* * * * * *

این قسمتش برای بچه‌ها مناسب نیست!

"Shaun the Sheep" Sheep on the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Washday (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۶

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Bitzer Puts His...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Heavy Metal...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۸:۳۷

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Camping Chaos...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۲۵

* * * * * * *

"Kitchen Confidential" Exile on...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۳ ساعت: ۱۸:۵۹

* * * * * *

"Kitchen Confidential" Aftermath...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۱۷:۲۱

* * * * *

"Shaun the Sheep" Tooth Fairy...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۵

* * * * *

"Shaun the Sheep" Save the Tree...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun the...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۴ ساعت: ۲۰:۱۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Sheepwalking...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۲

* * * * * *

"Shaun the Sheep" The...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * *

"Kitchen Confidential" Dinner...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" If You...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۱۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Tidy Up (2007)

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۱۹

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Stick with Me...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۷ ساعت: ۱۹:۲۰

* * * * * *

"Kitchen Confidential" French...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۳:۳۸

* * * * * *

"Kitchen Confidential" You Lose,...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۷:۵۱

* * * * * *

"Shaun the Sheep" The Visitor...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Helping Hound...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۸ ساعت: ۱۹:۰۲

* * * * * *

"Kitchen Confidential" Rabbit...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۸:۱۲

* * * * *

"Kitchen Confidential" The...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۸:۱۳

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Snore Worn...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۱:۲۵

* * * * * * *

"Shaun the Sheep" Abacadabra...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۱:۲۶

* * * * * *

"Shaun the Sheep" Shaun...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۱:۲۷

* * * * * *

"Kitchen Confidential" Teddy...

تاریخ: ۸۸/۰۵/۰۹ ساعت: ۱۳:۲۶

* * * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.