گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

فروردین ۱۳۸۹

"Lost" Everybody Loves Hugo (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۱/۲۸ ساعت: ۱۹:۲۲

* * * * * * * *

اردیبهشت ۱۳۸۹

Avatar (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۲ ساعت: ۱۹:۰۹

* * * * * * * * *

"Lost" The Last Recruit (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۳ ساعت: ۱۰:۱۶

* * * * * * * *

Transporter 3 (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۰۵ ساعت: ۲۰:۵۳

* *

The Hangover (2009)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۵ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * *

"Lost" The Candidate (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۰:۴۶

* * * * * * * * *

Valentine's Day (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۰ ساعت: ۲۱:۱۲

* * * * * * *

"Lost" Across the Sea (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۴ ساعت: ۱۷:۱۶

* * * * * *

"The IT Crowd" Yesterday's...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۱

* * * * * * *

"The IT Crowd" Calamity Jen (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Fifty-Fifty (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * *

"The IT Crowd" The Red Door (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * * *

"The IT Crowd" The Haunting of...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * *

"The IT Crowd" Aunt Irma Visits...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" The Work Outing...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۳

* * * * * * * * *

"The IT Crowd" Return of the...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۵

* * * * * * *

"The IT Crowd" Moss and the...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۵

* * * * * *

"The IT Crowd" The Dinner Party...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * *

"The IT Crowd" Smoke and Mirrors...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۶

* * * * *

"The IT Crowd" Men Without Women...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۷

* * * *

"The IT Crowd" From Hell (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۷ ساعت: ۱۵:۱۷

*

"The IT Crowd" Tramps Like Us...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۸ ساعت: ۱۸:۰۳

* * * * *

"The IT Crowd" Are We Not Men?...

تاریخ: ۸۹/۰۲/۲۹ ساعت: ۱۹:۴۸

* * * * * * * *

"The IT Crowd" The Speech (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۲۷

* * * * * * *

Alice in Wonderland (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۲/۳۰ ساعت: ۱۶:۲۸

* * * * * * * * *

خرداد ۱۳۸۹

"Lost" What They Died For (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۱ ساعت: ۱۶:۵۰

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Friendface (2008)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۱ ساعت: ۱۹:۰۰

* * * * * * * *

"The IT Crowd" Calendar Geeks...

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۱ ساعت: ۲۰:۲۶

* * * * * *

"Lost" The End (2010)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۰۷ ساعت: ۲۰:۴۹

* * * * * * * * * *

"Dexter" Dexter (2006)

تاریخ: ۸۹/۰۳/۱۴ ساعت: ۱۳:۱۲

* * * * * *

List generated by WP Movie Ratings.