گزیر

::گاهنوشتهای حمیدرضا محمدی::

دربارهٔ من:

آخرین نظردهندگان:

مشترک شوید:

ایمیل خود را در جعبهٔ زیر وارد کنید و دکمهٔ اشتراک را بزنید.

جستجو:

Valid XHTML 1.0 Transitional RSS Feed

فیلمهایی که دیده‌ام


به ترتیب عنوان | نمره (از نظر من) | تاریخ تماشا

اردیبهشت ۱۳۹۲

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۱ ساعت: ۲۰:۵۹

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۱ ساعت: ۲۱:۲۴

* * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۲ ساعت: ۲۰:۴۹

* * *

"The Big Bang Theory" The Pancake...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۲ ساعت: ۲۱:۱۹

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۲ ساعت: ۲۱:۴۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Bat Jar...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۸:۵۴

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۲:۴۱

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Pork...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۳:۰۹

* * * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Peanut...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۵:۵۲

* * * * * * * * *

Howard: Try telling him it's a non-optional social convention. Penny: What? Howard: Just do it. Penny: It's - it's a non-optional social convention. Sheldon: Ah, fair enough! Howard Wolowitz: He came with a manual!

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۶:۱۴

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Bad...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۱۶:۵۱

* * * * * *

A Nightmare on Elm Street (2010) - IMDb

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۳ ساعت: ۲۲:۲۵

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۴ ساعت: ۲۰:۵۰

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۵ ساعت: ۲۱:۲۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Griffin...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۶ ساعت: ۲۰:۴۲

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Euclid...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۶ ساعت: ۲۱:۰۳

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۰:۵۷

* * * * *

"The Big Bang Theory" The Panty...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۷ ساعت: ۲۱:۲۴

* * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۸ ساعت: ۲۱:۴۴

* * * * *

"The Big Bang Theory" The White...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۱۹ ساعت: ۲۱:۲۳

* * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۹:۵۴

* * * * * * * *

"The Big Bang Theory" The Bath...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۳:۱۷

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Killer...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۳:۴۵

* * * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۵:۱۲

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۵:۳۴

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۶:۰۶

* * * * * * *

L: You know what I used to do when I was little to have some sensation of human contact? ... L: When I was ten years old, I built a hugging machine. P: A hugging machine? L: I got a dressmaker's mannequin, I stuffed it with an electric blanket so it would be warm, and built two radio-controlled arms that would hug me and pat my back. P:That is so sad. L:You know what the saddest part was? My father used to borrow it!

"The Big Bang Theory" The Cushion...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۶:۳۹

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۷:۱۹

* * * * *

جرج اسموت برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک 2006 توی این اپیزود -در حد چند ثانیه- حضور داره -در نقش خودش-

"The Big Bang Theory" The Work...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۸:۱۰

* * * * * *

"The Big Bang Theory" The Dead...

تاریخ: ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت: ۱۸:۵۳

* * * * *

List generated by WP Movie Ratings.