شیادی‌های ادبی و چند توضیح لازم درباره‌ی سایت هف
چطور آمار سایتهاشونو دستکاری میکردن، چطور به جای چندین کاربر کار میکردن و ... via #clipmarks